Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Důvod a způsob založení subjektu

Základní údaje o organizaci - viz výše

2. Údaje o jmenování

Dne 21. června 2012 byla opětovně jmenována do funkce ředitelky školy PhDr. Renata Važanská, usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 1137454, s účinností od 1. 8. 2012.

3. Poskytování informací

Informace poskytují:
ředitelka školy:
Ing. Lucie Haitlová, MBA, lucie.haitlova@mendelova-stredni.cz,  556 414 763

zástupci ředitelky pro součást Zdravotnictví:

Mgr. Václav Herman, vaclav.herman@mendelova-stredni.cz 556 414 764
Mgr. Simona Tylová, simona.tylova@mendelova-stredni.cz, 556 414 765

zástupkyně ředitelky pro součást Ekonomika

Ing. Monika Kubiszová, monika.kubiszova@mendelova-stredni.cz, 556 710 559

zástupci ředitelky pro součást IT a Veřejná správa:

Mgr. Jan Bobek, jan.bobek@mendelova-stredni.cz, 556 414 783
Mgr. Monika Stanková, monika.stankova@mendelova-stredni.cz, 556 414 783

kancelář školy:

Šárka Konvičná, skola@mendelova-stredni.cz. 556 414 760-61

vedoucí ekonomického a provozního úseku

Ing. Martina Staroňová, martina.staronova@mendelova-stredni.cz, 556 414 762

hlavní účetní:

Miroslava Palátová, miroslava.palatova@mendelova-stredni.cz, 556 414 781

vedoucí ŠJ

Jana Blažková, jana.blazkova@mendelova-stredni.cz, 556 414 753

Úřední hodiny v kanceláři školy:

pondělí + středa 7:00 - 15:00 (jinak dle dohody)

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.
 • Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 • Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

4. Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů

Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.

 • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
 • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
 • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
 • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
 • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

5. Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání

Odvolání je přípustné:

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst. 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Odvolání se podává prostřednictvím školy.

Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

6. Ředitel se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy a jeho postavení upravují zvláště § 164 - § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, které zejména stanovují:

(1) Ředitel školy a školského zařízení

 1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
 3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 3. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(3) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
 2. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
 3. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 4. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
 5. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
 6. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 7. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 8. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

(4) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu vykonává.

Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem. Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.

Proti všem rozhodnutím ředitele, které vydal, jak v souladu s citovaným ustanovením, tak se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) lze podat odvolání. Toto odvolání se podává na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství a sportu, prostřednictvím SŠ. Odvolací lhůty jsou uvedeny v poučení, které je součástí každého rozhodnutí.

Činnost školy a rozhodování ředitele upravují mimo školského zákona a správního řádu dále zejména tyto předpisy:

zákon 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech), zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání, vyhláška 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na středních školách, č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a mimořádně nadaných - vše v platném znění.

Předpisy jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách.

7. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ředitelka školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Administrativní úkon Jednotka Úhrada
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - jednostranně stránka 2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - oboustranně list 3,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - jednostranně stránka 4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - oboustranně list 6,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, jednobarevně stránka 2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, jednobarevně list 3,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, vícebarevně stránka 5,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, vícebarevně list 10,- Kč
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) zap. hod. 20,- Kč
Vyhledání údajů v archívu školy zap. hod. 30,- Kč
Vyhotovení druhopisu vysvědčení zahrnuje: zap. hod. viz sazebník
- vyhledání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) nebo v archívu školy (viz. sazebník)
- potvrzení přihlášky na VŠ pro absolventy minulých let list 150,- Kč
- opis vysvědčení + vyhledání údajů v archívu list 150,- Kč
- potvrzení o studijním programu do zahraničí list 200,- Kč
Kopírování dat a údajů na vlastní USB flash disk žadatele činnost 30,- Kč
Zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou dokument 10,- Kč
Předání dat a údajů na CD CD 50,- Kč
Průkaz žáka školy (barevný tisk, fotopapír, lisování) 1 ks 10,- Kč
Odeslání informace - poštovní poplatky (do vlastních rukou) zásilka dle aktuálního sazebníku České pošty

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací. V případě, kdy očekávaná částka úhrady přesáhne 100,- Kč, může být požadována záloha.

Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny školy nebo po dohodě bezhotovostním způsobem na účet školy 15739801/0100, KB Nový Jičín, a. s.

Zájemci o informace, je po provedení platby vyhotoven doklad o zaplacení.

8. Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva šk. rok 2017/18

Výroční zpráva šk. rok 2016/17

Výroční zpráva šk. rok 2015/16

Výroční zpráva šk. rok 2014/15

Výroční zpráva šk. rok 2013/14

nahoru ^

Přijímací řízení Mendelova sš

Sociální sítě

     

Novinky

18.05.2023

Job shadowing ve Finsku

Nejen naši studenti jezdí na zahraniční stáže. Náš kolega, Petr Kupčák, je právě na střední škole ve Finském městě Salo. 

17.05.2023

Zahraniční stáže studentů

Studenti 3. ročníků se letos opět vydali na třítýdenní zahraniční stáže.

15.05.2023

Workshopu Erasmus+ ve Francii

5 žáků z IT1 a IT2 se zúčastnilo týdenního workshopu Erasmus+ v partnerské škole z francouzského Chauny. Tématem byla ochrana uměleckých památek (obrazů) za pomoci sběru a vyhodnocování dat a nástrojů internetu věcí. Účastníci pracovali s Micro:bit sestavou a sensory teploty či otřesu. 

10.05.2023

Naši učitelé na job shadowingu ve Španělsku

Dva naši učitelé vyrazili s projektem Erasmus+ Job Shadowing do světa. Ve španělské škole IES Playamar Torremolinos sledují, jak na to jdou jejich kolegové.

28.04.2023

Vyjádření ředitelky školy k mimořádné události

Dobrý den, ráda bych vás informovala o situaci, která se v pátek 28. 4. 2023 stala na naší škole. Neznámý pachatel vyhrožoval, že vystřílí žáky ve škole, informace se objevila na sociálních sítích a byla zaslána na emailovou adresu školy. Bezprostředně po obdržení této informace jsme kontaktovali Policii ČR a v souladu s jejich doporučením jsme evakuovali školu. Chtěla bych zdůraznit, že situace byla a stále je řešena ve spolupráci s Policií ČR a v tuto chvíli nemusí mít žáci ani rodiče žádné obavy. Zabezpečili jsme školu a situaci pečlivě sledujeme. Ráda bych vám poděkovala za spolupráci a vstřícnost během evakuace. Společně jsme dokázali zvládnout tuto situaci. V úterý 2. 5. 2023 se vrátíme k normálnímu provozu na naší škole. V tuto chvíli již není důvod k obavám. S pozdravem, Lucie Haitlová ředitelka školy

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam