Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Jana Blažková, telefon 556 414 753
                                    jana.blazkova@mendelova-stredni.cz

telefon kuchyň: 556 414 750

bank. spojení: KB Nový Jičín, a. s., č. účtu: 10006-15739801/0100

přihlášky ke stravování:     

odhláška ze školní jídelny - ke stažení zde (doc, 18 kB)

Jídelníček 

(přechod na stránky www.strava.cz)

Provozní doba ve školní jídelně

 1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:30 do 15:00.
 2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin.
 3. Výdej stravy je stanoven od 11:00 do 13:45 hodin, z toho do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hod. a na jídelně 11:15 do 13:45 hod.

Registrace a identifikace nových strávníků

Strávník vyplní přihlášku ke stravování, vyplní ji, zařídí se podle pokynů na ní uvedených a odevzdá vedoucí ŠJ.

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zaregistruje u vedoucí ŠJ svůj identifikační čip, kterým se prokazuje v jídelně u snímače (ten informuje kuchařku o přihlášené stravě, případně volbě jídla). Čip platí po celou dobu školní docházky. V případě jeho ztráty nebo znehodnocení si strávník zakoupí v pokladně školy nový a znovu provede jeho registraci ve ŠJ.

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu vytiskne elektronická stravenkářka náhradní stravenku. Tři náhradní stravenky jsou v kalendářním měsíci zdarma, čtvrtá a další za poplatek 3 Kč, který si strávník uhradí v další platbě za obědy.

Způsob přihlašování a odhlašování obědů, změna obědu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. 

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí ŠJ p. Blažkové. Zde obdržíte informace pro první přihlášení do aplikace společnosti VIS Plzeň na stránkách www.strava.cz:

 1. číslo zařízení - naše ŠJ má kód 0664
 2. označení uživatele - dle aktivace zaslané vedoucí ŠJ
 3. heslo - vygeneruje strávník při prvním přihlášení, správu provádí individuálně.

Doporučujeme při prvním přihlášení vyplnit také e-mailovou adresu. Systém bude automaticky zasílat zprávy o potvrzení objednávky, nedostatečné výši konta, neodebrané stravě nebo měsíčním přehledu stravování. Heslo, e-mail, volbu odesílaných zpráv lze kdykoliv změnit v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

 1. přes internet - na adrese www.strava.cz, kde po zadání příslušného čísla zařízení, jména a hesla uživatele lze provést výběr v sekci Objednávky. Provedenou změnu (přihlášku, odhlášku nebo nahlášení druhého jídla) je nutno Odeslat, po ukončení činností se ze stránek Odhlásit.
 2. přes elektronickou stravenkářku - v přízemí hlavní budovy školy. Přihlášení provede strávník čipem a drží se návodu, který je umístěn nad terminálem. Oba způsoby objednávky jsou propojeny off-line způsobem, tzn. že k jejich aktualizaci dochází 2krát denně (7 a 14 hod).
 3. telefonicky, osobně, mailem  přímo u vedoucí ŠJ ve výjimečných případech (v případě návštěvy lékaře, nemoci).

V případě onemocnění žáka je nutno stravu odhlásit. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možno v době výdeje  si oběd  odebrat do jídlo nosičů. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu. V případě neodhlášené stravy nemocného žáka bude od druhého dne nemoci účtována strava v plné ceně, tj. 82 Kč.

 • Strava se odhlašuje a mění nejpozději 2 dny předem do 13:30 hod. Změny lze provádět přes internet nebo elektronickou stravenkářku.
 • V případě nemoci je možno odhlásit oběd na daný den telefonicky do 7:45 hod.
 • Zájem o druhé jídlo se musí nahlásit 2 dny předem do 13:30 hod, a to na internetu nebo s použitím terminálu elektronické stravenkářky. Druhé jídlo se vaří přesně na počet přihlášených, tudíž Vám nemůže být dodatečně vydáno.
 • V případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášeni. Případně se mohou stravovat jen za plnou cenu tj. 82 Kč.

Úhrada stravného ve školní jídelně

 1. Hotově – platba poslední týden v měsíci u vedoucí školní jídelny na další měsíc. V případě odhlášení obědů se peníze nevrací, ale převádí se na další měsíc. Vyúčtování – přeplatek se vrací v červnu .
 2. Bezhotovostně – pomocí inkasa z bankovního účtu – platba prvního v měsíci na daný měsíc. Pokud tato transakce proběhne úspěšně, strávník bude mít přihlášenou stravu na každý stravný den v měsíci- po celou dobu studia, pokud předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny). V případě odhlášení stravy bude snížena záloha stravného na další měsíc. Přeplatek za červen bude vrácen na účet koncem června – začátkem července.
 3. Fakturace – školám na základě smlouvy o stravování, tj. podle objednané a odebrané stravy.

informace k platbám ke stažení zde (doc 34 kB)

Úplata za stravování

 1. Úhrady strávníků dle kategorií:
  • žáci starší 15 let 38,00 Kč
  • plná cena bez dotace pro žáky a zaměstnance 82,- Kč
  • zaměstnanci vlastní organizace 28,00 Kč 
  • zaměstnanci cizích škol 82,00 Kč
  • cizí strávníci 85,00 Kč
 2. Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr obědu ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr obědu ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předkládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla tj. plnou cenu oběda 82 Kč.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování musí strávník vyplnit formulář o ukončení stravování a ten odevzdat vedoucí školní jídelny a zrušit souhlas s inkasem po obdržení přeplatku. Vedoucí ŠJ zároveň provede zrušení vzdáleného přístupu čipem. Přeplatek za odhlášenou stravu bude vrácen do 30-ti dnů.

Školní jídelna po obdržení formuláře strávníka zablokuje od uvedeného data. Pokud tak strávníci neučiní, vystavují se riziku finančních ztrát.


Pokyny pro strávníky

 1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.
 2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.
 4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.).
 5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.
 6. Za škodu ve školní jídelně, kterou strávník způsobí úmyslně, bude požadována náhrada.
 7. Jídelní lístek je k dispozici na internetu, ve školní jídelně, na nástěnce u sekretariátu a u vedoucí ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku a oznámena strávníkům.
 8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné napsat do sešitu v jídelně nebo osobně u vedoucí školní jídelny.
 9. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.
 10. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky informují zodpovědného pracovníka dané školy.
 11. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni jeho vyvěšením ve školní jídelně, je uložen u vedoucí školní jídelny.

Plné znění Vnitřního řádu školní jídelny od 1. 9. 2023 zde a přílohy č. 1 pro rok 2023 zde.

 

nahoru ^

Přijímací řízení IT a veřejná správa

Sociální sítě

     

Studijní materiály(pouze pro přihlášené)

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

21.05.2024

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat Mendelově střední škole v Novém Jičín, jejíž obor IT čtyři roky navštěvoval náš syn Lukáš Klosek s diagnózou PAS. Tato diagnóza není jednoduchá a je potřeba individuální přístup, který náš syn na této škole měl. Nesmírně si toho ceníme.

17.05.2024

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Bližší informace naleznete v záložce "Přijímací řízení".

12.05.2024

Informace k přijímacímu řízení

Dne 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení. Vzhledem k dostupným kapacitám budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra. Toto kolo bude sloužit k obsazení posledních volných míst. 

více novinek